top of page
  • volledige beleidsplan 2024-2025

  1. Hoofdlijnen van het beleidsplan 

 

Het beleidsplan gaat ervan uit dat ondersteuning van de doelstellingen vertaald wordt in een aantal projecten. Die projecten kunnen geformuleerd worden vanuit de dansers die al deelnemen in een dansgroep, vanuit de groep van dansdocenten of vanuit het bestuur van de stichting. In overleg met het bestuur van de stichting wordt er een projectplan opgesteld.

Voor de financiële kant wordt een begroting opgesteld en gekeken in welke mate de stichting uit eigen reserves een financiële bijdrage kan leveren en in welke mate er een beroep gedaan zal moeten worden op subsidiebijdragen van één of meerdere fondsen. Tevens wordt op dat moment bekeken welke subsidiefondsen of lokale instanties en/of organisaties in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanvraag t.b.v. dit specifieke project.

 De stichting organiseert de subsidie aanvraag, uitgangspunt is dat de stichting een deel van de benodigde financiën vanuit de stichtingsreserves of bijdragen van de deelnemers betrekt en een deel vanuit één of meerdere externe subsidiefondsen.

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • a. Donaties van Vrienden van de Stichting. Door middel van communicatie- en flyer-acties worden vrienden geworven, via onder meer de netwerken van de dansers en in de omgeving van de zorgverleners voor deze doelgroep.   

  • b. Subsidies en andere bijdragen, via actieve benadering van subsidiefondsen op basis van duidelijke, expliciete subsidieaanvragen voor een project.

  • c. Schenkingen, erfstellingen en legaten, van mensen die het concept van dans en muziek inzetten voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn voor de mensen van de doelgroep een warm hart toedragen.

 

De stichting bestaat nog maar sinds begin 2024, er is daarom nog geen financieel trackrecord. Maar de verwachting is dat het grootste deel van het ontvangen vermogen nog datzelfde jaar besteed zal worden aan het uitvoeren van de projecten waarvoor de subsidie specifiek aangevraagd is. Reservering van vermogen voor besteding in toekomstige jaren zal slechts een beperkte rol spelen.

 

  2. Beleidsplan voor 2024 – 2025


Voor de tijdsperiode 2024-2025 zijn er op dit moment drie speerpunten voorzien:

 

  • a. Opzetten van de PR voor DansPark, in de vorm van een communicatieplan, demo’s, website, folders en contacten.  Het project hiervoor was al geformuleerd door DansPark docenten en een subsidie hiervoor al toegekend door de Hersenstichting. Dit project wordt nu uitgevoerd onder de paraplu van de Stichting.

  • b. Opzetten van een nieuwe locatie. Voor het jaar 2024 en 2025 loopt een project om een nieuwe groep dansers op te zetten in Bodegraven, omdat er duidelijk geconstateerd is dat er behoefte bestond voor een dansgroep voor mensen uit de doelgroep in het Groene Hart.

    De gemeente Bodegraven wil meewerken om dat mogelijk te maken. De subsidie aanvragen bij diverse partijen zijn deels afgerond , sommige lopen nog.

  • c. Opzetten van een “Vrienden”programma, dat bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan een tegenprestatie in de vorm van een dance event  met live muziek te houden voor de doelgroep, om de bekendheid en de waardering van de dansgroepen te vergroten. Ervaring vanuit het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat een dergelijk dance event een aanzienlijke boost geeft aan de beleving en waardering van de dansers.

 

  3. Bestuur:

 

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit drie mensen:

Jacqueline Maillé, voorzitter
Ger Ligtvoet, penningmeester
Dick de Jong, secretaris

De bestuurders zijn slechts gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor welke werkzaamheden dan ook. Alleen kosten gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden aan de bestuurders, op vertoon van de bewijsstukken, vergoed.

 

Statutaire naam:                       Dansen met DansPark
RSIN/Fiscaal nummer:             866224142
KvK nummer:                            92940757
Statutaire zetel:                         Oegstgeest
adres:                                         Witte de Withlaan 7, 2341 SP  Oegstgeest
datum akte van oprichting:      12-02-2024
e-mail adres:                             stichting@danspark.org
website:                                      https://www.danspark.org/stichting
bankrekening:                           NL51 RABO 0197 9874 86

bottom of page